Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Špeciálne jednotky 

- Kvôli technickej chybe sa bude obbsah robiť ešte raz


5. Pluk špeciálneho určenia  

5. pluk špeciálneho určenia Jozefa Gabčíka Žilina (5. PŠU) je slovenská protiteroristická jednotka a špeciálna operačná jednotka. Jednotka je priamo napojená na generálný štáb armádných síl.

Celková sila pluku je približne 450 osôb organizovaných do šiestich skupín: štyri špeciálné priezkumné skupiny, jedna spojovacia rota a jedna podporná skupina. Každá špeciálná priezkumná skupina má štyri deseťčlenné týmy, ktoré se daľej špecializujú  na komunikáciu, lékarstvo alebo demoličné/ťažké zbrane.

5. PŠU pravidelne cvičí spoločne so západnými špeciálnymi operačnými jednotkami, okrem americkej 10. skupiny špeciálnych sil a francúzskej 1er RPIMa. Od svojho vytvorenia v roku 1994 prijíma jednotka stále viac techniky a vybavenia západných špeciálných síl a v súčasnej dobe sa podiela na vojne proti terorizmu.

  

Cvičenie 5. PSU s vysokoprofilovým incidentom.

Sniper v bielom maskovaní.

paratrooper

Zoskok z L-410.

Cvičenie na letisku M. R. Štefánika v Bratislave


Útvar osobitného určenia - Lynx Commando

- vykonáva služobné zákroky proti teroristom, únoscom osôb a dopravných prostriedkov, nebezpečným páchateľom organizovanej trestnej činnosti a páchateľom úmyselných obzvlášť závažných trestných činov

- podiela sa na záchranných akciách, najmä pri živelných pohromách a katastrofách, veľkých dopravných nehodách a priemyselných haváriach

- spolupôsobí pri ochrane života, zdravia a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku

-spracúva a priebežne aktualizuje typové projekty postupného riešenia krízových situácií v súvisloti s možnými teroristickými útokmi proti objektom osobitnej dôležitosti (napr. atómové elektrárne, vodné diela, priemyselné podniky s orientáciou na chemickú výrobu, objekty významných śtátnych úradov a inštitúcií, objekty verejnoprávnej televízie a rozhlasu a pod.)

 •  Oficiálne video UOU. 

 • Ukážka na Dni Polície v BA.

   


   

  Poriadkové jednotky SR

  -  Poriadkové jednotky sú nasadzované najmä pri narušení verejného poriadku veľkým počtom osôb, pri veľkých športových podujatiach, na zabezpečovanie  verejného poriadku počas summitov a podujatí, kde možno očakávať  narušovanie verejnéh poriadku.

  - Takéto autá majú Poriadkové jednotky s ktorými upokojujú dav ľudí, ktorí buď protestujú alebo

  Jeden zásah Poriadkových jednotiek nestojí málo, napríklad na zápase v Dunajskej Strede to bolo približne 3 milióny.

 •  


   

  Policajný Pohotovostný útvar

  diver

   


   

  Jazdná polícia

  - Dohliada na poriadok v uliciach zatiaľ ( iba v hlavnom meste SR - Bratislave )

  - Pomáha aj na zásahoch proti protestantom

  during NATO summit

  against hooligans 

 •  


   

  Železničná polícia

   dog handler

  - Železničná polícia je ozbrojený bezpečnostný zbor Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu ustanovenom zákonom zabezpečuje ochranu železničnej dopravy, verejný poriadok, bezpečnosť osôb a majetku v obvode železničných dráh na celom území republiky.

  -Železničná polícia pri zabezpečovaní ochrany železničnej dopravy, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku spolupôsobí v obvode železničných dráh pri ochrane života, zdravia a bezpečnosti osôb a majetku, odhaľuje trestné činy spáchané v obvode železničných dráh a trestné činy príslušníkov Železničnej polície, zisťuje ich páchateľov a v konaní o týchto trestných činoch má postavenie policajného orgánu, chráni bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, objekty a zariadenia v obvode železničných dráh, podieľa sa na zisťovaní a objasňovaní príčin ohrozovania bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy a spolupôsobí pri výkone štátneho dozoru na železničných dráhach, zabezpečuje v obvode železničných dráh verejný poriadok, a ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie, dohliada v obvode železničných dráh na bezpečnosť cestnej premávky, odhaľuje priestupky spáchané v obvode železničných dráh, zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky objasňuje a prejednáva, pátra po hľadaných osobách a po veciach, najmä po stratených a odcudzených zásielkach prepravovaných po železnici, po zbraniach, strelive, výbušninách a drogách.

  two policemans (right) 

 •  


   

  Pohraničná polícia

  Na tabuľke je napísané : Pozor ! štátnu hranicu tvorí rieka.

   


   

  Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky abe

   

  prezidential honour guard

   

  Zimný kroj čestnej stráže  

   


  Vojenská polícia

 •  

 • Vojenská polícia sa podieľa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie, podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vojakmi na verejnosti, odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov a robí opatrenia na predchádzanie trestnej činnosti, koná o trestných činoch podľa osobitného predpisu, odhaľuje priestupky, zisťuje ich páchateľov a priestupky objasňuje, pátra po vojakoch a po vojenskom materiáli, ako aj po ostatnom majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva, podieľa sa na ochrane zbraní, streliva, výbušnín a vojenského materiálu, ako aj ostatného majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva a materiálu dôležitého pre obranu, podieľa sa na ochrane utajovaných skutočností, dohliada na bezpečnosť prevádzky a premávky vojenských motorových a ich prípojných vozidiel a premávky motorových a nemotorových vozidiel, riadi premávku vojenských vozidiel, motorových a nemotorových vozidiel na pozemných komunikáciách, vykonáva dohľad nad výcvikom a zdokonaľovaním odbornej spôsobilosti vodičov vojenských vozidiel, vedie evidenciu vojenských vozidiel a schvaľuje ich technickú spôsobilosť podľa osobitného predpisu, ktorý určí minister, vedie evidenciu a štatistiky potrebné na plnenie svojich úloh, zaistenia osobnej bezpečnosti ministra, zaistenia osobnej bezpečnosti určených osôb, ktorých okruh určí minister, ktoré stanoví minister v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, podľa § 4 ods. 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktoré stanoví minister.

 •  

  arresting suspectsvehicle: MERCEDES G 290

   


   

  Armáda SR - RCHBO,zlatavý

  Vojsko radiačnej, chemickej a biologickej ochrany.

  Vojsko radiačnej, chemickej a biologickej ochrany :

  - Zabezpečuje ochranu pred biologickými zbraňami

  - Prevádza očisty

  - Dekontaminuje zamorené územia

  - Taktiež dekontaminuje aj zamorené autá

  - odstraňuje nebezpečné látky

  - ošetruje ranených ľudí v bezprostrednej blízkosti kontaminovaného územia

  Očista.

  AKTIS MW 11 light truck

  Dekontaminácia auta Aktis 

  ošetrovanie ľudí v zamorenej oblasti

  BRDM-2RCHNBC recce armoured vehicle

  BRDM-2 vojsko využíva spolu s Aligatórom špeciálne upraveného na takéto prípady.

  vehicle: UAZ-469

  UAZ-469 a cvičenie vojska s dymovou clonou

   


   

  Pyrotechnická jednotka

   

  - zneškodňujú výbušniny ako : - míny, rakety, bomby

  - odpaľujú staré, nevybuchnuté výbušniny

  Hľadanie mín.

   


  Kynológická jednotka

  - Odzbrojovanie nebezpečného páchateľa psom.

  -Vyhľadávanie výbušnin, cigariet a iných omámnych látok.

  Psy využíva polícia kvôli ich výbornému čuchu

   

  NISSAN NAVARA

  V tomto aute upravenom aute kynologická jednotka prepravuje psy


   Špeciálne jednotky iných krajín


  SPECNAZ (Спецназ)

  (Войска специального назначения – Vojska speciaľnogo naznačenija)

  - Specnaz je ruská jednotka zvláštneho určenia sovietskych a v súčasnosti aj ruských ozbrojených síl, ministerstva vnútra, ministerstva obrany, pohraničných, výsadkových, námorných vojsk a špeciálne jednotky prieskumu. Nie je to označenie konkrétnej jednotky. Ruská tajná služba FSB má vlastné špeciálne jednotky označované ako Osnaz.

 • - Tieto útvary plnia široké spektrum úloh. Medzi inými aj špionážne, diverzné a záškodnícke činnosti, ochrana ústavných činiteľov, hĺbkový prieskum, protiteroristické operácie a špeciálne úderné operácie. Úroveň profesionality je v rôznych takýchto jednotkách odlišná. Nedajú sa tak navzájom porovnávať schopnosti členov prieskumného družstva Specnaz motostreleckého práporu so schopnosťami elitnej zložky špeciálnych oddielov KGB. 

 • Taktika boja spočíva v rýchlom útoku a následnom zmiznutí na štýl partizánskeho boja. Jednotky Specnaz počas éry Sovietského zväzu vykonávali najrôznejšie, aj vraždiace úkoly, k čomu sú vycvičení špeciálne a odhaduje sa, že počas vojny sú pripravení pôsobiť v preoblečení jednotiek NATO. Táto elitná jednotka používa tajné diverzné a bojové techniky, o ktorých detaily sa zaujímajú aj milovníci bojových umení. Specnaz sú vôbec najlepšie vycvičené bojové jednotky v Rusku a vo svete majú veľkú reputáciu.

  Výsadkové vojská sú určené na vykonávanie veľkých operácií v tyle nepriateľa. Prepravu do priestoru bojového nasadenia zabezpečujú samostatné letecké transportné jednotky. Vzduchom je prepravované všetko vybavenie vrátane obrnených transportérov, vozidiel, kanónov a iného materiálu. Po rozpade Sovietskeho zväzu došlo vo výsadkových silách k reorganizácií, čo viedlo k zníženiu počtu výsadkových divízií a tým aj značnej reorganizácií jednotiek Specnaz.

 • - Na tejto fotke vidno, že Specnaz patrí medzi najlepšie špeciálne jednotky sveta.

 • Jedna výsadková divízia má približne 8000 osôb. Skladá sa z veliteľskej roty, z mechanizovaných výsadkových plukov, z motorizovaných výsadkových plukov, zo spojovacieho práporu, z delostreleckého pluku, z práporu PVO, zo ženijného práporu, z prieskumného a logistického práporu.

 •  


   

   JSO - Јединица за специјалне операције (Jedinice za specijalne operacije)

 • File:JSO logo.gif

 •  


 • URNA (Útvar rýchleho nasazení)

  Česká pohotovostná jednotka URNA (Útvar rýchleho nasazení)

 •  

    

  Profesionálny Odstrelovač URNY ktorý chránil V.I.P osoby na Summite Georga Busha a Vladimira Putina v Prahe.


 • Zvláštne autá polície SR

 • HUMMER 2

 • Hummer H2

 • SMART

 • Smart


 •  Východočeská jednotka

       

 • TOPlist
  Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok